Aukce - Aukční podmínky

AUKČNÍ  PODMÍNKY/OBCHODNÍ PODMÍNKY

 

1. Práva a povinnosti dražitele

Kdo se chce účastnit aukce má povinnost se zaregistrovat. Údaje poskytnuté pro registraci slouží výhradně pro interní potřebu a je s nimi nakládáno v souladu s právními předpisy a zákony ČR a nařízením Evropského parlamentu (GDPR). Nelze je poskytovat třetím osobám, nejsou zveřejňovány a během aukce jsou dražitelé identifikováni pouze podle jim přiděleného identifikačního čísla(dále jen ID).

Po provedené registraci budou na e-mail dražitele(obv. do 2 hod.)doručeny jeho registrační údaje(uživatelské jméno, heslo a ID)pro účast v aukci. Po potvrzení e-mailu je možné účastnit se aukce a činit příhozy.

Po skončení dražby je vydražiteli automaticky zaslán e-mail s informací o vydražené položce. Cenu, za kterou byl předmět vydražen je vydražitel povinnen zaplatit(včet. aukční provize). V případě nezaplacení se vydražitel vystavuje všem právním důsledkům z toho vyplývajících(vyřazení s aukcí a atd.)

Účastníky aukce mohou být jen osoby způsobilé k právním úkonům a starší 18 let.

Účastnit aukce se nesmějí navrhovatelé dražby, jim blízké osoby a osoby vyřazené z aukce.

2. Pravidla aukce

Vydražitelem je ten účastník, který provede v čase a termínu dané aukce nejvyšší příhoz a finanční částku zaplatí.

Aukční položky s uvedením popisu a vyvolávací ceny jsou draženy tak jak jsou uvedeny. Nepřevzaté a nezaplacené předměty je možné zařadit do aukce zpět.

V popisu položky se neuvádí drobná poškození odpovídající běžnému opotřebení a stáří. Uvádějí se jenom ta, která ovlivňují umělěckou hodnotu předmětu. Jednotlivé exponáty určené k dražbě je možné zhlédnout po předchozí domluvě.

Dražitel má právo kdykoli během aukce podat na konkrétní položku svou nejvyšší nabídku. V takovém případě systém automaticky draží v prospěch dražitele, který zadal limitní částku až do výše této částky. V případě shody dvou nebo i více limitních částek stejné výše, má přednost ta, která je podána nejdříve(v čase). Po přehození svého limitu může dražitel pokračovat v dražbě obvyklým způsobem.

Dražba položky bude ukončena dle stanoveného času a data. Je-li však příhoz proveden během posledních 3 minut aukce, je vždy čas ukončení aukce automaticky prodlužován o další 3 minuty a to až do ukončení příhozů.

Výše příhozů k draženým položkám je automaticky určována programem, je naprogramován identicky s výší příhozu. Pokud dražitel učinil vyšší příhoz k dražené položce než je minimální příhoz, program ho akceptuje jako závazný.

3. Stanovení minimální výše příhozů

100,-Kč. při okamžité dražební ceně méně než 5.000,-Kč.                                                                                             

500,-Kč. při okamžité dražební ceně alespoň 5.000,-Kč.ale méně než 20.000,-Kč.

1.000,-Kč. při okamžité dražební ceně alespoň 20.000,-Kč.ale méně než 100.000,-Kč.

5.000,-Kč. při okamžité dražební ceně alespoň 100.000,-Kč.ale méně než 500.000,-Kč.

10.000,-Kč. při okamžité dražební ceně alespoň 500.000,-Kč.ale méně než 1.000.000,-Kč.

50.000,-Kč. při okamžité dražební ceně alespoň 1.000.000,-a víc.

4. Platební podmínky a doprava

Dražený předmět je prodán dražiteli s nejvyšší nabídkou. K výsledné ceně se připočítává aukční provize 20% z dosažené ceny včetně DPH(zaokrouhluje se na celých 50,-Kč. nahoru). Potvrzení o zaplacení je součástí dokladu o zaplacení kupní ceny.

Platba musí být provedena nejpozději do 7 dnů od skončení dražby bankovním převodem na účet dražebníka(bankovní spojení je součástí e-mailu o vydražené položce). Po zaplacení ceny včetně aukční provize se stává příslušný vydražitel vlastníkem předmětu a může si ho vyzvednout osobně nebo nechat zaslat na svou doručovací adresu.V případě zaslání předmětu si Art-centrum Antiques vyhrazuje právo rozhodnout dle vlastního uvážení, které předměty mohou být doručovány přepravcem. V některých případech tak může doporučit osobní převzetí. Dopravné (paušálně 400,- Kč.) je účtováno vydražiteli.    

5. Závěrečná ustanovení

V případě výpadku serveru(elektr. proud, živeln. pohroma a pod.)nebo v případě závažného protiprávního jednání uživatele či vlastníka předmětu si Art-centrum Antiques vyhrazuje právo aukci draženého předmětu zrušit nebo změnit termín dražby. Dražebník neručí za potíže s připojením k serveru na straně dražitele(uživatele).

Údaje v popisu jednotlivých položek jsou prováděny odborníky dražebníka, přesto jejich správnost není zaručena. Každý dražitel má právo si předmět o který má zájem, osobně před aukcí prohlédnout a dle svého vlastního uvážení se rozhodnout zda se dražby zůčastní či ne. 

Veškeré služby poskytované dražebníkem na základě těchto dražebních podmínek  nebo smluv o provedení dražby uzavřených s vlastníky dražených předmětů se pro daňové účely považují za poskytnuté dnem předání předmětu vydražiteli.Vlastnické právo na vydražený předmět přechází na vydražitele okamžikem zaplacení a převzetím.

Účastník dáva Provozovateli souhlas se shromažďováním a zpracováním svých osobních údajů sdělených při registraci, a to za účelem o užívání Aukční síně pro nákup a prodej zboží.

6. Obchodní podmínky

Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy uzavírané mezi prodávajícím a kupujícím prodtřednictvím internetového obchodu a jsou nedílnou součástí kupní smlouvy.

Právní vztahy prodávajícího s kupujícím výslovně neupravené těmito obchodními podmínkami se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Právní vztahy prodávajícího se spotřebitelem se řídí zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele , ve znění pozdějších předpisů.

Kupující zakoupením zboží potvrzuje, že si tyto obchodní podmínky přečetl a v celém rozsahu s nimi souhlasí.

Smluvní vztah mezi provozovatelem a kupujícím vzniká zakoupením zboží.

Není-li v kupní smlouvě sjednáno jinak, způsob dodání zboží určuje prodávající.

Při volbě platby bankovním převodem uhradí kupující cenu zboží před jejím vyřízením na bankovní účet prodávajícího. V případě platby za zboží formou bankovního převodu se považuje kupní cena za uhrazenou dnem, kdy došlo k připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

Ceny nabízeného zboží a služeb jsou uvedeny včetně DPH.

Provozovatel je povinen dodat kupujícímu zakoupené zboží za sjednanou cenu a kupující je povinen zboží převzít a kupní cenu uhradit nejpozději do 7 dnů od zakoupení.

V případě porušení podmínek kupní smlouvy nebo obchodních podmínek kupujícím si provozovatel vyhrazuje právo odstoupit od kupní smlouvy. Kupujícímu v takovém případě vzniká povinnost uhratit provozovateli veškeré náklady s tím spojené, zejména pak náklady na zaslání zboží, pokud jej kupující nepřevezme.

Věškerá sdělení prodávajícího mohou být kupujícímu doručována na elektronickou adresu uvedenou v jeho uživatelském účtu.

Provozovatel se zavazuje odeslat zboží kupujícímu v nejbližším možném termínu.

Reklamace mechanického poškození zboží , neodpovídajícího zboží apod., které nebyly patrné při převzetí zásilky od přepravce, je kupující povinen uplatnit neprodleně po jejich odhalení.

Pokud je zboží zakoupeno prodtřednictvím internetového obchodu, má kupující v souladu s občanským zákoníkem právo bez udání důvodu a bez jakékoliv sankce odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dní ode dne převzetí zboží. Vrácené zboží musí být kompletní, nepoškozené a neupravené.

Kupující v případě využití prava na odstoupení od smlouvy zašle nebo předá prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy zboží, které od něho obdržel, včetně jeho součástí a příslušenství.

Spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, které se vyskytne u zboží ve stanovené době, tj. 12 měsíců od převzetí.

Práva z vadného plnění může kupující uplatnit u prodávajícího na adrese jeho provozovny a to osobně nebo zasláním poštou či jinou zásilkovou službou.

Při uplatnění práva z vadného plnění je kupující povinen prokázat uzavření kupní smlouvy např. předložit zejména potvrzení o koupi. Kupující má povinnost vytknout prodávajícímu vadu, tedy dodat popis vady zboží, kvůli které jej reklamuje.

Prodávající nebo jim pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ze strany spotřebitele ihned, ve složitých případech do 7 pracovních dnů. Jestliže provozovatel reklamaci neodmítne, vystaví kupujícímu potvrzení o přijetí. Spotřebitel má právo na úhradu účelně vynaložených nákladů spojených s uplatněním svého práva z vadného plnění.

Nakládání s osobními údaji kupujícího podléhá úpravě zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Kupující souhlasí se zpracováním svých osobních údajů provozovatelem pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu.

Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně svých osobních údajů.

Smluvní strany se dohodly, že na projednání jakýchkoliv sporů mezi provozovatelem kupujícím je dána pravomoc soudům České republiky. Případné spory mezi provozovatelem a spotřebitelem je možné řešit také mimosoudní cestou. V takovém případě spotřebitel může kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporů např. ČOI. Předtím než bude přistoupeno k mimosoudnímu řešení sporu, provozovatel doporučuje kupujícímu pro vyřešení nastalé situace najdříve využít elektronické adresy info@art-centrum.com.

Při nákupu zboží v hodnotě nad 1.000,- EUR, je nutné zaslat na náš e-mail www.art-centrum.com fotokopii obou stran občanského průkazu nebo pasu. Při osobní návštěvě v naši galerii, nebude fotokopie vyžadována. Toto platí i při nákupu zboží v přímém prodeji.


Podle zákona o evidenci tržeb č. 112/2016 Sb. je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtentu. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně on-line. V případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

 

 punc

 s